SOB

School of Business Szeged Szakképző Iskola


Facebook

Diáksport SZMSZ

PDFNyomtatásE-mail

A School of Business Üzleti Szakiskola Diáksport
körének Szervezeti és Működési Szabályzata

A sportkör tagsága

  1. Az iskolai sportkör neve: School of Business Üzleti Szakiskola Sportköre
   jelvénye: az iskola jelvénye
   alapítás éve: 2012
  2. Az iskolai sportkör célja:
   1. tagjainak és támogatóinak rendszeres mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása;
   2. az intézmény, az iskolai alapítvány támogatásával biztosítja a tagok és a támogatók rendszeres testmozgásának feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását;
   3. külön szerződés alapján az iskola sportlétesítményeinek fenntartása, fejlesztése
   4. az iskolai sportkör sajátos lehetőségeit felhasználva segíti a diák önkormányzat erősödését, a tanulók fizikai, és szellemi fejlődését;
   5. rendszeres kapcsolattartás a város és a megye diáksport-szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel.
  3. Az iskolai sportkör tagsága: az iskolai sportkör tagjai az iskola nappali tagozatos tanulói.
  4. Felvétel és kizárás
   1. A sportköri tagság a belépéssel (tanulói jogviszonnyal) keletkezik és kilépéssel, illetve más iskolába történő átvétellel szűnik meg.
   2. Különösen indokolt esetben, a vezetőség javaslatára, a közgyűlés kizárás mellett is dönthet.
  5. A sportköri tag jogai és kötelességei
   a sportköri tag jogai:
   1. részt vehet a sportkör sportcsoportjainak munkájában, rendszeres sporttevékenységet folytathat;
   2. a sportkör képviseletében részt vehet a diáksport versenyeken;
   3. választhat és választható a sportkör tisztségeire;
   4. javaslatot tehet az iskolai sportkört érintő kérdésekben;

a sportköri tag kötelességei:

   1. tartsa be a sportkör működési szabályzatát;
   2. hajtsa végre a közgyűlés és a vezetőség határozatait;
   3. óvja meg az intézmény testnevelési és sporteszközeit, felszereléseit;
   4. legjobb tudásának megfelelően képviselje és segítse sportkörét.
  1. Az iskolai sportköri támogatók jogai és kötelességei:

   a támogató és tiszteletbeli tag jogai:
   1. véleményt mondhat, javaslatot tehet a sportkör szerveiben a sportkört érintő kérdésekben;
   2. térítésmentesen használhatja a sportkör által igénybe vehető sportlétesítményeket;
   3. választó és választható a sportkör tisztségeire;
   4. a vezetőség megbízásával foglalkozásokat vezethet, felügyeletet tarthat, képviselheti a sportkört, elláthat technikai és egyéb feladatokat.

a sportköri támogató kötelességei:

   1. a működési szabályzat betartása
   2. a sportkör célkitűzéseinek segítése
   3. a sportlétesítmények és eszközök megóvása.

A sportkör szervei

  1. A sportkör legfőbb döntéshozó szerve a sportköri közgyűlés. A gyűlés indokolt esetben dönthet úgy, hogy a közgyűlés helyett a továbbiakban küldöttközgyűlés gyakorolja a jogait.
  2. A sportköri közgyűlést vagy küldöttközgyűlést (a továbbiakban: gyűlés) évente egyszer – a tanévkezdéskor – össze kell hívni. A gyűlést akkor is össze kell hívni, ha a sportkör tagságának 20 százaléka kezdeményezi, amely akkor határozatképes, ha az osztályok képviseletében minimálisan 30 fő jelen van, illetve jelen van az iskola képviselője és a diákönkormányzat képviselője is.
   A gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
   1. a működési szabályzat megállapítása és módosítása;
   2. az előző időszak munkájának és gazdálkodásának értékelése;
   3. a következő időszak munkatervének és költségvetési tervének kialakítása;
   4. a vezetőség egyéves időtartamra történő megválasztása;
   5. a tagsági törlések és kizárások elfogadása;
   6. határozatával egyes ügyek kivizsgálására vagy döntések előkészítésére bizottságokat hozhat létre.A fentieken kívül a közgyűlés javaslattételi és véleményezési joga minden olyan kérdésre kiterjed, amely a működést érinti.
  3. A munkatervben meg kell határozni:
   1. a legfontosabb fejlesztéseket;
   2. a versenyzési tervet;
   3. a sportcsoportok működési területeit és feladatait;
   4. a rendezvényeket és az egyes tevékenységek közvetlen felelőseit.
  4. Az iskolai sportkör határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazás mellett dönthet. Szavazategyenlőség esetén a sportkör vezetőjének szavazata dönt.
  5. A vezetőségi ülést alkalmanként választott levezető elnök vezeti.
  6. A vezetőségi ülésen állandó meghívottként tanácskozási joggal vehet részt:
   1. a szülői szervezet képviselője;
   2. a fenntartó képviselője.
  7. Az iskolai sportkör tevékenységét a vezetőség irányítja. A vezetőséget a sportcsoportok és a támogatók létszáma alapján a következők szerint lehet megválasztani:
   1. iskolai sportkör vezetője
   2. a sportcsoportok vezetői
   3. az iskolavezetés által delegált egy fő
   4. a diákönkormányzat egy tagja
   5. az osztályok sportfelelősei (osztályonként legalább 1 fő).
  8. A vezetőség feladatai:
   1. az iskolai sportkör tevékenységének irányítása;
   2. a vezetőség határozatainak végrehajtása;
   3. a költségvetés végrehajtása;
   4. a tanévre szóló iskolai sportköri munkaterv és eseménynaptár tervezetének az intézmény munkarendjét figyelembe vevő elkészítése és előterjesztése;
   5. a sport fejlesztési tervének és költségvetési előirányzatainak kidolgozása a munkaterv és az eseménynaptár alapján;
   6. a foglalkozások idejének meghatározása;
   7. a sportkör tagjainak és támogatóinak szervezése;
   8. kapcsolattartás az iskolavezetéssel, más sportkörökkel és egyesületekkel;
   9. az iskolai sporttal kapcsolatos információk továbbítása.
  9. A vezetőség akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van. A vezetőség határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a sportkör vezetőjének szavazata dönt.
  10. A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvezetőt a közgyűlés bízza meg. Az elkészült jegyzőkönyvet a szokásos szabályok szerint hitelesíteni szükséges.
  11. A sportkörben – a helyi lehetőségek figyelembevételével – a tagság igénye, az intézmény tanulóinak életkori összetétele és a közgyűlés határozata alapján általános vagy sportági állandó vagy időszakos sportcsoportok működhetnek.

 

  1. A sportcsoportok feladatai:
   1. a rendszeres játék, sportolási, testgyakorlási és versenyzési lehetőségek biztosítása;
   2. az intézményen belüli játékok, vetélkedők, versenyek megszervezése;
   3. túrák, táborok szervezése;
   4. a vezetőség által meghatározott egyéb feladatok ellátása;
   5. a csoport munkájának népszerűsítése;
   6. a tehetségek gondozása, indokolt esetben átirányítása külső sportegyesületekbe.

A sportkör gazdálkodása

  1. A sportkör éves költségvetése alapján gazdálkodik, bevételeit és kiadásait az intézmény gazdálkodásán belül elkülönítetten kell kezelni, azokról a sportkör közgyűlése javaslattal élhet az iskolavezetés felé.
  2. Az iskola szervezeti és működési szabályzatában rögzítettek szerint kötelezettséget csak a sportkör vezetője vállalhat.
  3. A sportkör bevételei:
   1. támogatói díj: a sportkör tagjai, illetve minden magán és jogi személy által kerül befizetése. A támogatói díj legkisebb mértéke 100.- Ft havonta.
   2. egyéb bevételek:
    • a sportkörök számára kiírt pályázatokon a helyezés elérésével járó díjazás
    • egyéb, előre nem látható támogatások.
  4. A sportkör kiadásai:
   1. eszközök és felszerelések beszerzése;
   2. a sportfoglalkozásokhoz szükséges személyi feltételek biztosítása;
   3. házi- és városi intézmények közötti versenyek lebonyolítása;
   4. jutalmazások
  5. A sportkör költségvetését a gazdasági ügyintéző készíti el a vezetőség útmutatása alapján. A költségvetést a küldöttközgyűlés hagyja jóvá.
   Kiadások engedélyezésére jogosult személyek: az iskola igazgatója és a sportkör vezetője.
  6. A sportkör költségvetéséből vásárolt eszközök az iskolai leltárban, külön fejezetben kerülnek nyilvántartásra.
  7. Az egyes sportcsoportokat az éves költségvetésben jóváhagyott eszközök vásárlására fordítható előirányzatok tekintetében véleményezési jog illeti meg.

 

Szeged, 2012.09.03

Révész Mihály
DSK elnök

 

icon

Ki olvas minket ?

Oldalainkat 19 vendég böngészi
icon

OKJ-s képzések

Érettségi utáni legjobb szakképzések Szegeden. Részletek itt.

icon

Infrastruktúra fejlesztése

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás: 42 300 989 Ft.